Heslo jednoty bratrské květen 2020: Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal (1. list Petrův 4,10)

Tento verš sice nepatří mezi výčet duchovních darů, jak je uvádí 1. list Korintským 12 nebo list Římanům 12, přece jen vypovídá o našich službách.

Co je dar? Dar je něco cenného nebo žádoucího, co se prostřednictvím darování dobrovolně převádí z majetku dárce do vlastnictví obdarovaného, a to bez protihodnoty (např. zaplacení). Darování a dary jsou ve všech lidských společnostech běžné, mohou však mít velmi různé významy, například: pomoc potřebnému člověku nebo instituci, snaha udělat radost (například dětem), vyjádření lásky (dary milencům či ženě) vyjádřením úcty (dary ke slavnostním příležitostem, k jubileu), připomenout se z cesty (suvenýr), snaha, aby se darovaný předmět dostal do správných rukou (dar muzeu, galerii, knihovně).

Z biblického hlediska je darem projev svrchované Boží milosti bez našeho přičinění a ovlivnění. Je to rovněž dar služby, protože smíme-li sloužit jiným, je to boží milost. Službu chápeme jako milostivý Boží dar a tento dar se projevuje konkrétně dary Ducha svatého.

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal.

Tento dar služby má snad každý z nás. Je mnoho možností, jak můžeme jeden druhému sloužit. Kdybychom měli všechny možnosti služby vypočítat, každý z nás by došel k jinému výsledku. Někdo považuje službu za kázání a výklad Božího Slova. Ale to je jen zúžení pojmu služba na jeden úkon. Apoštol Pavel nás v listu Římanům 12,16 vyzývá, abychom se věnovali všedním službám. Jsou služby duchovní a tělesné, běžné služby. Především jsme vyzýváni, abychom sloužili. Pavel nerozlišuje, jaké mají být tyto služby. Pán Ježíš řekl, že to, co jsme učinili každému potřebnému, učinili jsme jemu. To je kriterium pro službu. Duchovními službami můžeme rozumět přímluvné modlitby, zpěv písní, povzbuzování Písmem sv. a jistě i další. Důležitější jsou běžné služby. Někdo je pojmenoval:

Dobré skutky, které nás NIC nestojí (jsou to jen některé)

Říci dobré slovo – Povzbudit nemocného – Pochválit jídlo – Zatelefonovat někomu, abychom ho potěšili – Nezapomenout na něčí narozeniny – Radovat se z maličkostí – Být za všechno vděčný – O něco poprosit – Vymyslet pro někoho malý dárek – Dát někomu dobrou radu – Nepřipomínat znovu vinu, která je už odpuštěna – Nestěžovat si na nedopatření – Nebrat své smutky vážně – Uznat dobré, co udělal druhý – Být solidární s tím, kdo byl pokořen – Mít účast s tím, kdo je smutný – Soucítit s tím, kdo ve skrytu trpí – Přiznat vlastní slabost – Čestně přiznat spáchané bezpráví – Těšit se na zítřek – Leccos umět přehlédnout – Pro všecko si udělat nutný čas – A ve všem prokazovat lásku…

Nakonec slovo ap. Pavla z 1. listu do Tesaloniky 5,18:

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Jaromír Vlček