Heslo Jednoty bratrské na srpen 2020: Díky ti vzdávám za to, jak zázračně jsi mne stvořil. Plna divů jsou tvá díla, a má duše to dobře ví. Žalm 139,14 (překlad Viktor Fischl)

[Viktor Fischl, *30. 6. 1912, Hradec Králové – †28. 5. 2006, Jeruzalém, byl český, židovský a izraelský básník, prozaik, překladatel a publicista. Přeložil a vydal překlady biblických knih Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní.]

Tento Davidův žalm je překrásným vyznáním a obdivem Hospodinu. Je bezesporu označován za svědectví o Boží vševědoucnosti, všudypřítomnosti a všemohoucnosti. Krása tohoto žalmu je v rozhovoru s laskavým Stvořitelem.

To, co Pán Bůh stvořil je obdivuhodné i podivuhodné. David nevěděl to, co víme o lidském těle v současnosti. Naše tělo je skutečně obdivuhodné, nemírně složité a mnohotvárné.

Později o tom psal ap. Pavel v 1 K 12: Tělo není jeden úd, ale má jich mnoho. Tělo je sice jedno, ale rozděluje se na mnoho částí. Když tento text čteme, jistě si řekneme, že Pavel je originální ve své jednoduchosti, ale i rozmanitosti. Píše o noze, ruce, uchu, oku, sluchu, čichu. Je to úžasné, jak jsme byli utvořeni Stvořitelem, že máme hlavu, oči, uši, chuť, hmat, nohy, ruce a mnoho dalších orgánů, svalů, nervů, genetických útvarů. Každý z nich má své místo, poslání a funkci.

Přitom Pavel ani David nevěděli o všelijakých chemických sloučeninách, hormonech, žlázách s vnitřní sekrecí a složitých procesech, v nichž působí trávicí enzymy a ostatní vazby biologické, chemické a fyzikální. Mnohokrát stojím v úžasu, jak geniální je nás Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch sv.!

Je to skutečně úžasné! David za to vzdával díly nebeskému Otci. Měli bychom vzdávat díky rovněž my, kteří víme o lidském těle mnohem více. Lékaři, biologové, genetici toho znají daleko více!

Žalmista nad tím vším žasne. Není to jen lidské tělo ve své složitosti. Co dnes víme o vesmíru, o mezihvězdných vzdálenostech, o všem, co nás obklopuje, o slunci, mořských hlubinách a jeho tvorech! Viktor Fischl to vyjádřil možná mnohem lépe, než ostatní překlady: Plna divů jsou tvá díla, a má duše to dobře ví.

Víme to také i my? Zadívali jsme se někdy za noční oblohu, přemýšleli jsme, jak jsme nicotní a myslíme si, že mnozí význační vědci a konstruktéři jsou geniální? Jen Hospodin, který stvořil všechno, je nejgeniálnější. Nikdo na něj nemá. Je to náš Pán,  jemu se klaňme a obdivujme ho!

Jaromír Vlček