Heslo Jednoty bratrské listopad 2020: Přijdou s pláčem, ale já je (utěším) a povedu. (Jeremiáš 31,9); překlad Miroslav Matouš (28. 10. 1921 – 99 let!)

Prorok Jeremjáš prožil ve svém životě mnoho nedobrých okamžiků. Přesto zvěstoval Boží Slovo, jak ho k němu vybídl Hospodin. Izraelci jsou ujištěni o Boží odvěké lásce a trpělivě prokazovaném milosrdenství. (Jr 31,3) Verš pro letošní listopadový měsíc je slovem radostné naděje. Je vhodné, abychom připojili i druhou část textu: Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou.

Pán Bůh je dovede k vodě života, na cestu, která vede k životu. Jiný překlad, který je uveden v Heslech Jednoty bratrské zní takto: Přijdou s pláčem, ale já je (utěším) a povedu. 

Dalším a podobným textem z téhož proroctví jsou slova: V oněch dnech a v onen čas, je výrok Hospodinův, přijdou Izraelci spolu s Judejci, budou přicházet s pláčem a hledat Hospodina, svého Boha. (Jr 50,4) Nejen severní, ale i jižní příslušníci národa půjdou společně v pláči hledat Hospodina a On je vyslyší!

Hledání Hospodina s pláčem není nic jiného, než pokání. Je to postoj člověka, který stojí Bohu po boku sám proti sobě. Je to změna smýšlení, změna postojů, obrat o 180°, čelem vzad.

Hrstka Izraele i Judy se dočkala po babylonském zajetí vysvobození. Postavili si dokonce chrám, v němž uctívali Hospodina, věrného Boha. Byla to jejich mnohá zkušenost vyjádřená v Ž 126: Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: „Hospodin s nimi učinil velké věci.“ Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se.

Pán Bůh se k člověku skláněl v minulosti, a sklání se i doposud. Bude se sklánět i v budoucnu, dokud bude trvat čas milosti. Tento čas se krátí! Nastane konečné vykoupení všech, kteří přicházejí k Němu s pláčem a prosbami. On je utěší.

Dívejme se kolem sebe. Na svět přichází Boží soudy, z kterých nás chce vysvobodit Boží Syn – Ježíš Kristus. On nás povede, když se k Němu obrátíme s prosbou a pláčem o smilování. Cílem života každého člověka, který Mu věří, je věčný život. Pán Bůh v něm slibuje toto:

A slyšel jsem veliký hlas od Božího trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zjevení Janovo 21,3.4)

Jaromír Vlček