Heslo Jednoty bratrské únor 2021: Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

Již od dávných dob jsou sepisovány pamětní knihy – kroniky, v nichž jsou zaznamenávány významné události. Píše se o tom také v biblické knize Ester 6,1.

Poslední kniha Starého zákona je proroctví Malachiášovo, které odkrývá jistojistou skutečnost: Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. (Mal 3,16)

V jediné prorocké knize Nového zákona Zjevení Janově je také významný text: Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. (Zj 20,12)

Heslo Jednoty bratrské pro měsíc únor 2021 je z oddílu po návratu 70 učedníků Pána Ježíše, kteří se vrátili z misijní cesty. Radovali se, že se jim i démoni poddávali v jeho jménu. Nato jim Pán Ježíš odpověděl: Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.

Z únorového hesla a dalších textů vyplývá, že všechno, co děláme, je zaznamenáno v nebeských kronikách. Odpovídá to i fyzikálním zákonům, že se nic neztrácí. Ani náš život nekončí zánikem. Kdyby nebylo oběti Pána Ježíše za všechno, co jsme v životě vykonali, bylo by to děsivé. Z odpovědi Pána Ježíše vyplývá jedna skutečnost. Je jí radost a jistota věčného života, kterou slibuje těm, kdo věří, že je naším skutečným a jediným Spasitelem, který nás vysvobozuje z moci hříchu, ďábla a smrti. Radost z této jistoty je trvalá a skutečná. Pro zásluhy a oběť Pána Ježíše se nemusíme obávat, protože naše hříchy a provinění jsou vymazány. Z právnického hlediska je to udělení milosti. Chvála jemu za to!

Jaromír Vlček