Heslo Jednoty bratrské březen 2021: Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Lukáš 19,40

Když Pán Ježíš přijížděl na oslátku do Jeruzaléma (bylo to na Květnou neděli), většina lidí jásala radostí a chválila ho. Věřili, že přichází ve jménu Hospodinově. Už předtím se divili, jak moudře promlouval, uzdravoval a činil mnoho zázraků. Před mnoha lety zvěstovali andělé po narození Pána Ježíše: Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi.

Farizeové byli velmi zbožní lidé a ti oslovili Pána Ježíše, aby napomenuli učedníky, ať takto nemluví. Nepochopili ve svých představách, že Pán Ježíš je někdo jiný, věhlasnější, než oni. Stačil jim stručně odpovědět, že budou-li mlčet učedníci a zástupy, že bude volat kamení. Neživá hmota! Pán Bůh má totiž nesmírnou moc a tuto moc svěřil do rukou svého Syna Ježíše.

Kámen může působit různým způsobem. Lze jim způsobit i bolest, když dopadne na naši hlavu. Přinejmenším ji zraní, dotkne se jí. Když Pán Ježíš bude chtít, promluví i kámen. Je to sice nepochopitelné, ale konal a koná mocné divy. Pokud se nás někdo zeptá, proč věříme Bohu, proč přijímáme vírou, že Ježíš zemřel na kříži, nemáme mlčet. Povědět, co je důvodem naší víry.

Proto se radujeme s učedníky a vyjadřujeme chválu a díky za dílo Pána Ježíše.

Pokud na dotazy týkajícími se naší víry, neodpovíme, může promluvit i kamení.

Jaromír Vlček