Heslo Jednoty bratrské duben 2021: Kristus je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Koloským 1,15

Text je součástí nádherného chvalozpěvu na Pána Ježíše Krista z Ko 1,15-20. Chvalozpěv na Krista je především založen na jeho vztahu k Bohu a ke stvoření. Apoštol Pavel píše i o jeho vztahu k církvi.

Kristův vztah k Bohu. On je obraz neviditelného Boha. Ze slov Pána Ježíše víme o jeho totožnosti s Otcem (jednota J 10, ale rovněž J 17). Je-li Pán Ježíš obrazem Boha, je jeho viditelnou podobou v jeho lásce (J 3,16 – 1J 4,9.10). Ta se projevuje v jeho pomoci, uzdravování, potěšování, vysvobození od hříchu, v darování věčného života. Byli jsme stvořeni k Božímu obrazu a jednou budeme Pánu Ježíši podobni. Ale zde jde o obraz neviditelného Boha a je to podobnost nesporně mnohem vyšší, existující už před stvořením světa. Jde o dokonalou podobu s Otcem. Vždyť „nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.“ (Mt 11,27). Pán Ježíš je skutečný Syn nebeského Otce. Ač vztahy mezi Otcem, Synem a Duchem svatým nepochopíme, cítíme, že je to něco tak úžasného, co má na světě malou obdobu v krásném harmonickém manželství nebo přátelství (David a Jonata).

Vztah Krista ke stvoření je popsán ve verších 15b-17. Nicejsko-cařihradské vyznání uvádí: „Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe.“

Jak porozumíme tomu, že je prvorozený? On není první z řady ostatního stvoření jako jeden z ostatních, ale je to ten, který má nesmírné výsady. Skrze něho a pro něho bylo vše stvořeno. On je přede vším nikoli v časové rovině, ale významem a všechno jím stojí! Ve Zj 1,5 je označen prvorozeným z mrtvých (Překlad Ondřeje Petrů: První mezi vzkříšenými). Tím je opět vyzdvižena a potvrzena jeho vyvýšenost. Ostatně to uvádí i Pavel ve v. 18. Je vznešený a vyvýšený nade vše, jak čteme ve Fp 2,9-11. Když přišel na svět, přišel do svého vlastního!!! Všechno stvořené má v něm své trvání. „On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem.“ (Žd 1,3 EP). Je-li Pán Ježíš nazván prvorozeným, pak má také na všechno stvoření nárok, veškerá práva a výsady, ovšem i povinnosti. I my lidé jsme Božím stvořením a také Pánu Ježíši patříme a on nás miluje a z toho vyplývá i jeho péče o nás v tom nejlepším slova smyslu. (Ž 23 aj.) Jeho vztah k lidem je tím nejlepším, co z něho vyplývá. Žel i my, kteří jsme Pána Ježíše přijali jako Spasitele a nazýváme ho Dobrým pastýřem i Přítelem, si neuvědomujeme, že On je Pán. Pověděno slovy Ž 45,12b: „Je to tvůj pán, jemu se klaněj!“ Právě pro tuto skutečnost prvorozenství smíme vědět, že Pán Ježíš na Golgotě vybojoval vítězný zápas nejen o člověka, ale o celé stvoření, ba i svět. „Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Veškeré tvorstvo až dodnes společně sténá bolestí v naději, že bude vysvobozeno z otroctví zániku.“ (Ř 8,19 – upr.).

Jaromír Vlček