Heslo Jednoty bratrské srpen 2021: Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři, Hospodine, své oči a viz! 2. Královská 19,16.

Judský král Chizkijáš byl už od své inaugurace vynikající král. Jeho život je popsán v 2. Královské 18. a 19. kapitole. Heslo měsíce srpna je z události, které následovaly po vyhrůžkách, vyslovené jedním z dvořanů asyrského krále Sancheriba vůči Judsku.

Byla to na první pohled velice nesnadná situace, v níž šlo o bytí a nebytí judského národa i krále. Text popisuje vysmívání a tupení Hospodinova jména. Zmiňuje, že žádný bůh okolních národů neobstál, protože tito bohové byli zhotoveni lidskýma rukama. Sancheribův velmož se domníval, že ani Hospodin nikoho nevysvobodí. Byla to opovážlivost, ale přesto nahlodávala srdce a mysli judských občanů. Jak se zachovají? Prosím, přečtěte si obě kapitoly, abyste pochopili tuto situaci.

Chizkijáš se zachová jinak, než bychom čekali. Přímo s velmožem nehovořil, ale namísto toho jeho kroky vedou do Hospodinova domu, do chrámu. Rozloží dopis nepřítele před Bohem a úpěnlivě se modlí: Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři, Hospodine, své oči a viz!

Prorok Izajáš vzkazuje králi, že jeho modlitbu Hospodin slyšel a vyslyšel! Odpověď Hospodina zní jako rajská hudba: Proto praví Hospodin o králi asyrském toto: „Nevejde do tohoto města. Ani šíp tam nevstřelí, se štíty proti němu nenastoupí, násep proti němu nenavrší. Cestou, kterou přišel, se zase vrátí, do tohoto města nevejde, je výrok Hospodinův. Budu štítem tomuto městu, zachráním je kvůli sobě a kvůli Davidovi, svému služebníku.“ (2Kr 19,32-34) Toto se skutečně stalo!

Apoštol Jakub napsal významnou větu, která lidem tohoto věku zní stejně: Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. (Jk 5,16b)

V ep. Židům 5,7 čteme, že Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Pán Ježíš přistupoval k největšímu ohrožení života s modlitbou k Otci. Věřil, že ho Bůh může vysvobodit před smrtí. Bůh jeho modlitbu přijal přesto, že ho nechal umřít za naše hříchy. Ale vyslyšel ho tím, že byl slavně vzkříšen, přešel ze smrti do života! V tomto aktu je i naše jistota, že všechno, co nás v životě potká, má smysl, že se můžeme na Boží Slovo spolehnout.

Pán Bůh nás v Pánu Ježíši velice miluje a slyší naše prosby! Vysvobozuje, potěšuje, podpírá, pomáhá i uzdravuje. Především jde o to, abychom mu věřili v každé situaci našeho života a modlili se k němu. Rozhodnutí o vyslyšení modliteb je jen na Jeho vůli! Stává se, že Pán Bůh nechá zemřít poměrně mladého člověka, neuzdraví pokaždé a každého. Někdy se zdá, že situace, do které jsme se dostali, je neřešitelná. Ale vždycky má pro nás řešení, které nás přibližuje k Němu! Smím vyznat, že také mne pokaždé nevyslyšel, ale připravil mě, abych unesl břemeno, kterým mne přitáhl k sobě! Přes všechny nedobré události v mém životě mi připravil mnoho dobrého. Je to Jeho požehnání. Chvála Jemu za to! Proto má smysl věřit Bohu a Jeho Slovu.

Jaromír Vlček