Heslo Jednoty bratrské říjen 2021: Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10,24

Možná bychom mohli tento verš přeložit takto: Zajímejme se jeden o druhého, milujme jeden druhého. Snášejme se a prokazujme si navzájem dobro.

Církev není množinou sólistů, kteří žijí jen pro sebe, ale pro druhé. Je to rodina Božích dětí. Spojuje nás pouto lásky Pána Ježíše, který se za nás obětoval. Vztahy věřících mají odlišnou úroveň. Většinou to tak bývá, že jsou daleko lepší, než vztahy v pokrevné rodině. Nenazývají se bratry a sestrami jen formálně, ale jsou hlubší, cílenější a opravdovější.

Přesto jsou věřící vybízeni k prohlubování mezilidských vztahů. Mojžíšův zákon předepisoval Izraelcům, jak se mají mezi sebou chovat. Byly to zcela jiné vztahy, než jaké měli okolní národy.

Pán Ježíš tyto vztahy povýšil na přikázání lásky. Zejména ap. Pavel je rozvinul na pokyny založené na lásce, kterou označil za nejvyšší hodnotu. (1K 13)

Mít zájem o druhého není samozřejmý, máme se tomu učit, rozvíjet ho. Pavel napsal Efezským, ale i nám, že v Kristu Ježíši jsme byli stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Ef 2,10) Proto dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. (Ga 6,10)

V Ř 12,16 čteme pozoruhodný text: Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Neznamená to nic jiného, že vedle uctívání Boha jemu za vše děkujeme. Znamená to, že se přiblížíme k druhým, abychom je pochopili a podepřeli v jejich zápasech, fyzických i duchovních potřebách.

Co jsme od Pána Ježíše přijali, je z jeho milosti a lásky. Nezapomínejme na všední služby. Jsou to obvykle nejobyčejnější skutečnosti, které můžeme prokázat bratřím a sestrám v jejich potřebách. Stačí, abychom měli otevřené oči pro potřeby druhých. Potřebujeme jeden druhého. Druzí zase potřebují nás. K tomu nás vyzývá heslo tohoto měsíce.

Jaromír Vlček