Heslo Jednoty bratrské březen 2022: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. Efezským 6,18

Jaromír Vlček

Tématu modlitby je věnováno mnoho knih a každá z nich připomíná její důležitost. Apoštolovo slovo uvedené na začátku úvahy je zcela jednoznačné. Máme se modlit každý den a bdít. Znamená to, že při modlitbě budeme usilovat, aby naše mysl byla svěží a cílená.

Často jsme v našich sborových společenstvích vyzýváni k modlitbám za druhé. Měl by to být náš samozřejmý úkol nezapomínat na pravidelné modlitby za všechny, nejen za některé. Všichni si zasluhují naši soustředěnost a prosby. Jak to dělat, abychom na nikoho nezapomněli? Pokusme se napsat na útržek papíru konkrétní jména.

Vytrvalost je vzácná vlastnost. Je to běh na dlouhou trať našeho života. Nezapomenout na bratry a sestry, rodinu, přátele, i když se hned vyslyšení našich modliteb nedočkáme.

Ap. Pavel připomíná na několika místech ve svých dopisech důležitost modliteb. V 1 Tm 2,1-4 čteme: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

Je to odvážná výzva! Zřejmě se to příliš nenosí, abychom se modlili i za vládu, které nedůvěřujeme, a pro kterou nemáme pochopení. Slovo Boží nás vede správným směrem. Je to náš úkol a neuhýbejme před ním. S některými bratry a sestrami také nemusíme souhlasit. Modleme se za ně. Nevíme, co prožívají, oč usilují. Naše myšlení se změní s našimi přímluvami. Někteří čekají, že se budeme za ně přimlouvat.