Heslo Jednoty bratrské srpen 2022: Tehdy zaplesají stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází soudit zemi. Paralipomenon 16,33

Jaromír Vlček

Tento text je jen malou částí obsáhlejšího oddílu z chvalozpěvu po návratu truhly smlouvy do stánku úmluvy. Schrána smlouvy představovala přítomnost Hospodina, Boha Izraele.

Má se za to, že textařem této oslavné písně byl Azaf, který byl rovněž vynikajícím zpěvákem a hráčem na hudební nástroje. Byl pověřen vedením doprovazečů na hudební nástroje i zpěváků při chválách Hospodinu. Je rovněž autorem několika žalmů.

Obdivujeme tiché šumění stromů v lese, když jím procházíme nebo sbíráme borůvky, jahody či houby. Je to nesmírně uklidňující a povznášející. Všechno patří Hospodinu, který učinil vše, co kolem sebe vidíme i nevidíme. Všechno může a má sloužit k oslavě Boha, k díkům, chválám i prosbám.

Izraelci měli vnímavé smysly pro všechno Boží stvoření. Věděli, že stromy i neživá příroda oslavuje Boha tichým i hlasitým způsobem. Zpívali a hráli na hudební nástroje. Věděli, že Hospodin přijde soudit zemi. Znamená to, že volá lidi k odpovědnosti za život, za přírodu.

Současná lidská civilizace téměř neobdivuje krásu přírody pozemské i vesmírné. Nyní se v církvích klade důraz na chvály. Jde přitom i o postoj lidského srdce.  Naučme se zase divit všemu, co Pán Bůh stvořil pro lidi. Pečuje o nás a stará se o naši obživu. Není to samozřejmé, že si můžeme v obchodech koupit, co potřebujeme k jídlu, pití, oblečení a další vymožeností, které minulé generace ani netušily. Všechno má svůj původ v Hospodinu. Proto nezapomínejme, co napsal král David v Ž 103: Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

Předmětem chval Hospodinu je všechno, co nás obklopuje. Žádná oblast lidského života není vyjmuta z chval. Je to uvedeno v písni 32 z Křesťanského kancionálu:

Oslavuj Boha a zpívej mu vše co je ve mně, chválí ho stvoření, obloha, moře i země. Raduj se zas z moudrosti Boží i krás, ve dne i za noci temné.