Heslo Jednoty bratrské září 2022: Láska k Bohu je ta nejvznešenější moudrost. Sírachovec 1,10

Jaromír Vlček

Heslo měsíce září bylo vylosováno z knihy Sírachovcovy, která patří do apokryfů. Židé ani protestanté apokryfy nestaví na stejnou úroveň s biblickými knihami. Zahrneme-li Sírachovce do knih Starého Zákona, je to jedna z nejdelších knih. Obsahuje naučení, rady a napomenutí pro každodenní praktický život, jak nabýt moudrosti, jak zachovávat Boží zákon apod. V tomto směru je typickou mudroslovnou knihou, podobně jako knihy Přísloví a Kazatel. Je důležité zdůraznit, což je ústředním motivem Sírachovcova sdělení, že nejvyšším pramenem moudrosti je Tóra, zákon daný Mojžíšovi od Hospodina.

Velkým problémem byl překlad tohoto textu z němčiny do českého jazyka. Jedna z jazykových oblastí západní Evropy uvádí namísto Sír 1,10 verš 16: Bázeň před Pánem je plnost moudrosti. Proto jej uvádíme.

Bázeň z biblického pohledu je synonymem zbožnosti. Synonymum je slovo vyjadřující podobnost. Bázeň není děs a strach před Bohem, ale spíše důvěrný a uctivý vztah k Bohu. Pravá bázeň je ovocem Božího odpuštění a milosti. Je-li bázeň uctivým vztahem, pak jejím důsledkem je plnost moudrosti.

Moudrost je vlastnost, která se projevuje spíše praktickým vyjádřením úsudku a našeho postoje k životu. Je vlastností, kterou nám daruje Bůh ve svém Slovu.

Právem se ptá Jakub 3,13 adresátů tohoto listu i nás: Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. V dalším, 17. verši Jakub píše: Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.

Sírachovec chtěl podtrhnout, že uctivost k Bohu vede vždycky k plné a praktické moudrosti, jejímž původcem je nebeský Otec.