Heslo Jednoty bratrské říjen 2022: Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3

Jaromír Vlček

Zjevení Janovo, poslední kniha Bible, je plná událostí týkajících se konce světa. Je to kniha symbolů, ale též výzev a spontánních projevů, které vyjadřují, že Pán Bůh je všemohoucí a stojí nad vším, co se děje. Všechno má ve své ruce a vše spěje ke konci věků.

Jan ve svém vidění spatřuje, že viděl ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, která je obrazem satana, odvěkého nepřítele Božího a lidského. Po dobytém vítězství je důvod k oslavě. V textu je uvedeno, že zpívali píseň Mojžíšovu a Beránkovu. Tento chvalozpěv je jako duha, na jejímž jednom konci je služebník Boží Mojžíš. Byl to on, který převedl Izraelské přes Rudé moře, v němž zahynul faraon a jeho nohsledové. Tam zpívali nádhernou píseň oslavující Boha za jejich vysvobození. Na druhém konci duhy je vítězství, v němž je oslava velkých a podivuhodných činů Pána Boha. Nad touto symbolickou duhou se klene Boží milosrdenství, které je věčné! Je dokonce lepší, než život!

Současná Církev prožívá období díků a chval za toto milosrdenství, slitování a odpuštění. Jsou to projevy vděčnosti a lásky našemu Spasiteli Pánu Ježíši. On je Syn Boží, on se za nás obětoval. Jemu patří čest, sláva i vděčnost. Je to vlastnost, která souvisí s chválami. Vděčný člověk je radostný člověk. Dokáže se radovat i z maličkostí, kterými ho Pán Bůh obdarovává.

Položme si otázku, zda jsme skutečně vděčni za vše, co každý den máme v tomto světě. Lidé dnes touží po spokojeném životě plném jídla, pohodlí a rozkoší. Apoštol Pavel v listu Efezským 5,19.20 vybízí křesťany, aby plni Ducha zpívali společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.