Heslo Jednoty bratrské listopad 2022: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Izajáš 5,20

Jaromír Vlček

Jsou Vám tato slova povědomá? Určitě jsou velice aktuální, protože i samotná Bible je aktuální. Prorok Izajáš žil asi 700 let před narozením Pána Ježíše, o něm vyslovil několik proroctví souvisejících s jeho narozením i umučením. Jsou uvedeny v jeho 9. a 53. kapitole.

Jeho výroky nenašly přízeň ani u kněží ani u některých králů, protože odsuzoval modloslužbu a nevhodné uctívání Hospodina.

Výraz běda, znamená nářek nebo hrozbu.

Dobře známe nejméně dva běžně užívané citáty: Běda poraženým nebo Běda mužům, kterým žena vládne.

Prorok vyslovuje své běda lidem a nezáleží na tom, zda věří či nevěří v Boha. Je to varování, které má skutečně trvalou platnost od pradávna do současnosti. Dnes se tomu eufemisticky (zjemněle nebo odlehčeně) říká dezinformace. Zaměňuje se dobro za zlo, a zlo se zlehčuje na běžné omyly, tma se zaměňuje za světlo, o světle se nemluví, protože odhaluje skutečnost, hořké se označuje za sladké a naopak. Nakonec se neví, co je správné.

Jak napsal kazatel David Novák: Lež je alternativní pravda, drzost je zdravá asertivita, zvědavost je zvídavost, drby a klepy jsou zajímavé informace, hrubé chování je schopnost prosadit svůj názor, přejídání se je gurmánství, různé závislosti jsou potřebou uvolnit se od stresu, ostré lokty jsou znamením vůdčích schopností, arogance je smysl pro humor, cynismus je smysl pro realitu, exhibicionismus je zdravé sebevědomí, sobectví je nastavování hranic, upovídanost je výřečnost, manipulace je snaha druhým ukázat správný směr. (Blog D. N. 15. 10. 22 – Pokání a změna slovníku.)

Je to naprosté převrácení hodnot, kdy se dává za pravdu naprostým zvrácenostem. Bílé je považované za černé. Je to druh pokrytectví, kdy obhajujeme své postoje, názory a snažíme se je prosazovat. Je to ve skutečnosti hřích.

Jak se v tom orientovat? Jak žít v tomto světě plném různých návodů, názorů a teorií? Bible je plná odpovědí na tyto otázky.

Někteří lidé vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. (Ř 1,25)

Prorok Izajáš před pokrytectvím varoval už dávno a jeho slova jsou skutečně nadčasová a aktuální.

Je v tom skrytá jistá pravda, že to, co se převrací, bude potrestáno. Varovné i naříkající běda zobrazuje i naši současnost. Jak žijeme my?