Heslo Jednoty bratrské březen 2023: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? List Římanům 8,35

Jaromír Vlček

Nadpisek Vysvobození ze smrti je nad celou 8. kapitolou z listu Římanům, z níž je vybráno heslo Jednoty bratrské na měsíc březen. Je to nádherný text, v němž ap. Pavel použil několik řečnických otázek. Tyto otázky nevyžadují odpověď, protože jsou zcela jasné. V této kapitole čteme o jistotě věčného života. Je v ní několik otázek a následných odpovědí.

Otázka Kdo nás odloučí od lásky Kristovy je velmi důležitou. Co znamená odloučení? Oddělení, vzdálení, odtržení nebo izolace. Nemít s někým žádný vztah, nebýt mu nablízku. Znamená také úplnou osamocenost. Pokud jde o vztah s Pánem Ježíšem, není žádná lidská situace, která by nám v tom zabránila. Jedinou možností pro toto odloučení je vědomé odmítání nabízené milosti Pána Ježíše.

Bratři Kraličtí ve výkladu Nového Zákona z roku 1601 poznamenávají, že je to odloučení od užívání všeho toho, co z něho jako studnice nepřevážené vyplývá. Je to studnice, která se nevyčerpá, vody je v ní absolutní nadbytek.

Pán Ježíš nám nabízí skutečně nesmírné bohatství ve své lásce, milosrdenství, slitování, odpuštění, dobrotě, trpělivosti, ochraně před vším zlým. V závěru této kapitoly je to výstižně doloženo:

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Pro všechny věřící v Pána Ježíše to znamená, že jakákoli moc na tomto světě je bezzubá a bezmocná proti lásce, kterou nám prokazuje.

Ap. Jan slyší hlas od trůnu Božího: Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo. (Zj 21,3.4)

Je nádherné žít v této jistotě, která sahá až do věčnosti. Chvála Bohu za to!