Heslo Jednoty bratrské červen 2024: Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání.“ 2. Mojžíšova 14,13

Jaromír Vlček

Izraelci se po více než 400 letech poroby vydali na cestu ke svobodě do zaslíbené země. Nebylo to snadné ani pro lid, ani pro jeho vůdce Mojžíše, kterého povolal Hospodin. Lidé byli zvyklí na útrapy v Egyptě, ale měli tam vše, co potřebovali k životu: jídlo, vodu, oděv, obuv i obydlí. Cestou do nové země prožili mnoho trápení i mocných činů, jimiž Pán Bůh dokázal, že je schopen zajistit jim i na poušti slušné živobytí.

Situace se vyhrotila při první větší překážce. Dostali se k Rákosovému moři, které se nedalo normálně přejít. Chyběl brod a mosty snad v tehdejší době ani nebyly. Přesto, že Izraelcům po dlouhém odmítání povolil farao Egypt opustit, si to najednou i jeho hodnostáři rozmysleli. Přišli o laciný zdroj lidské síly a to bylo pro Egyptu ekonomiku nepostradatelné. Farao a jeho ministři zorganizovali trestnou výpravu, aby je pronásledovali a snad přiměli k návratu do Egypta. V Bibli sice o tom není zmínka, ale proč se za nimi vypravili?

Pro Izraelce to byla z lidského pohledu neřešitelná situace, pro Egypťany poslední možnost získat zpět lidi pro jejich ekonomiku. Izraelci sice úpěli k Hospodinu o pomoc, ale současně se vzbouřili proti Mojžíšovi: „Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu než zemřít na poušti.“ Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.““ (Ex 14,12-14).

Čtenáři Bible dobře ví, jak to dopadlo. Noční vítr vysušil mělké moře a Izraelci přešli po jeho suchém dnu na druhou stranu směrem k Sinajskému poloostrovu. Hospodin je skutečně zachránil a egyptské vozatajstvo, které chtělo přejít, nakonec ve vodě zahynulo.

Toto zázračná Hospodinova moc byla skutečným vysvoboditelským činem, která měla dalekosáhlý vliv na celou izraelskou pospolitost. Tato událost je neopakovatelná. Ne vždycky je taková situace taková. Někdy musí i lid Boží mlčet a čekat na zázrak. Můžeme se o tom přesvědčovat i v současné době. Ne vždy dochází k zásadním zvratům v nesnadných situacích. Ptáme se: Proč?

Bible (Boží Slovo, Písmo svaté) popisuje mnoho podobných Božích zázraků, které se staly. Jsou pro všechny věřící lidi v Pána Ježíše posilou a povzbuzením. Lidský život přináší mnoho dobrého i mnoho nepříjemného. Jsou situace, kdy zoufáme, ale Pán Bůh je nám nablízku.

Pro všechny, kteří v Něho věří, platí slib: „A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zjevení Janovo 21,3.4)