Heslo Jednoty bratrské červenec 2021: Bůh od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme. Skutky 17,27.28 – Překlad Ondřeje Petrů

Heslo měsíce července je úryvkem z úžasného, přímo vzorového kázání ap. Pavla. Takto by mělo každé zvěstované Slovo vypadat. Je zaznamenáno ve Sk 17,16-34.  Prosím, přečtěte si jej, abyste pochopili, oč Pavlovi šlo.

V tomto kázání Pavel představil, že Pán Bůh je stále s námi, není v nějaké dálce, stále je nám lidem nablízku. Je vždycky ochoten zasáhnout a pomoci. Je obdivuhodný ve své nesmírné lásce, milosrdenství, slitování, je ochoten pro zásluhy svého Syna vymazat všechny naše hříchy, chce nám dát život věčný. Jedinou podmínkou, abychom vše, co nám nabízí, přijali vírou v něho! Nic víc a nic méně!

Pán Bůh se ústy proroka Jeremjáše 23,23 ptá: „Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem?“ Potvrzuje tím, že je to pravda. Nahlédneme-li do knihy Žalmů, přesvědčíme se, že je to skutečnost.

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Ž 34,19.

Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. Ž 85,10.

Ty jsi, Hospodine, blízko, všechna tvá přikázání jsou pravda. Ž 119,151.

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Ž 145,18.

Jeremjáš v knize Pláč Jeremjášův doznává: Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: „Neboj se!“ (Pl 3.25)

Pán Bůh je skutečně blízko. Ať si to uvědomujeme či nikoli, jsme na něm závislí, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Vždyť to, co je okolo nás na planetě Zemi, ale i ve Vesmíru, stvořil On pro svého Syna a pro nás. Žel, naši krásnou a modrou planetu, kterou obdivovali kosmonauti Neil Armstrong a Edwin Aldrin, když letěli v roce 1969 na Měsíc, devastujeme a ničíme.

Už velice dávno si král David uvědomil, co pro něj Bůh znamená a obdivoval ho těmito slovy: „Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:

Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.“ Ž 8,4-6.

Velikost, velebnost a slávu Boha neobsáhneme. Přesto ho můžeme alespoň částečně poznávat. Stojí za to ho hledat, a když ho najdeme, zcela určitě se nepřestaneme divit všemu, co pro nás dělá a chce učinit.

Jaromír Vlček