Heslo Jednoty bratrské červen 2021: Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29

Červnové heslo Jednoty bratrské je uvedeno v příběhu po zatčení učedníků v chrámě. Tento příběh se stal po vylití Ducha sv. Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat: „Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“ Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“

V životě slýcháváme mnoho různých rad a pokynů, a o některé přímo žádáme. Mezi námi žijí lidé, kteří se věnují horoskopům, numerologii, věštění, spiritismu, okultismu a dalším naukám. Všechny uvedené způsoby hledání budoucnosti jsou zavádějící na scestí a navíc jsou nebezpečné pro naše duchovní a duševní zdraví, které se později projeví i na fyzických projevech našeho těla.

Tyto praktiky jsou provozovány už od pradávna. Bible nás před nimi varuje: Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. (Lv 19,31) Údajů, která lidi před těmito praktikami varují, je v Bibli více. Varovným příkladem je izraelský král Saul (1 S 29).

Chcete vědět více o budoucnosti svého života? Další izraelský král David se modlí k Hospodinu takto: Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“ (Ž 31,15.16)

Dobrou radou, které můžeme důvěřovat, je zaznamenána v knize Přísloví 3.5-7: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

K moderním radám patří slepá víra v zavádějící informace na internetu i na sociálních sítích. Všechny se tváří jako věrohodné, ale často nás zavedou na scestí. Vyplatí se spoléhat na Boží Slovo, které nám dobře radí i ve zdánlivě obyčejných věcech. Pro věřící je důležitý dar rozpoznávání duchů, jsou-li z Boha nebo od lidí. Mnoho proroků vyšlo a ještě vyjdou do světa, a budou se snažit zviklat všechny, kteří věří v trojjediného Boha falešnými tvrzeními.

Určitě se vyplatí poslouchat Boha víc, než lidi. Bible je zdrojem poznání dobrého i zlého. Vyberme si to lepší: Dobro.

Jaromír Vlček