Heslo Jednoty bratrské květen 2021: Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. (Přísloví 31,8)

Kniha Přísloví je plná moudrých a užitečných rad každému člověku. Obsahuje rady, jak má člověk jednak vůči ostatním. Každý člověk je jiný. Každého člověka Pán Bůh miluje. Často se tážeme, jak je možné, že jsou lidé zdraví, ale mnozí jsou nemocní, postižení, chudí a bezmocní.

Odpověď najdeme v Janově evangeliu: Cestou Pán Ježíš uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den.“ (J 9,1-4) – Pán Ježíš slepého uzdravil.

Neptejme se proč, ale jednejme tak, aby se náš vztah k postiženým projevoval, že jim budeme podle svých možností a obdarování pomáhat a zastávat se jich.

Někdo jim umí pomáhat a starat se o ně. Jiný to sice neumí, ale může jim pomoci darováním finančních prostředků. Měli bychom se jich zastávat. Pán Ježíš pověděl, že chudé (a myslel tím i jinak postižené) máme vždycky mezi sebou. Zastávejme se jich a podle svých možností a obdarování jim také pomáhejme.

V tomto oddílu z knihy Přísloví se obrací na neznámého krále Lemuele jeho matka a poučuje ho, jak má jednat. Podrobněji se o vztahu ke všem, kteří nemají tolik, co my dočteme v knize Leviticus 19. Na příkladu milosrdného Samaritána jsou založeny humanitární organizace i církevní diakonie. Nebuďme lhostejní k těm, kteří žijí mezi námi a potřebují naši pomoc. Prosme Pána Ježíše o moudrost k rozeznávání, kdy můžeme někomu pomoci.

Jaromír Vlček