Heslo Jednoty bratrské září 2023: Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Matouš 16,15

Jaromír Vlček

Pán Ježíš sám sebe označoval jako Syna člověka. Zeptal se svých učedníků, za koho jej označují ostatní lidé. Mohli mu odpovědět, že je Učitel, Mistr, Zachránce, Spasitel, Divotvůrce, Lékař a ještě ho označit dalšími tituly. Viděli ho také jako zcela normálního člověka, který prožíval totéž, co oni sami. Byl unavený, lítostivý, byl nepochopený, posmívaný, ohrožovaný atentáty, pohrdaný, protože chápal hříšníky a pomáhal jim.

Oni mu však odpověděli docela jinak: „Jedni mysleli, že je Jan Křtitel, druzí ho pokládali za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“

Pán Ježíš cílil na ně samotné, když řekl: „A za koho mne pokládáte vy?“ Je to otázka na tělo. Co si o mně myslíte, jak mne chápete, jak mne vnímáte? On nechtěl vědět, jaké má vlastnosti, zda je laskavý, chápaný, odpouštějící, milosrdný.

Petr jako mluvčí apoštolů mu zcela jasně pověděl, co se neodvážili vyslovit farizeové a saduceové, tehdejší náboženští vůdcové Izraele. Oni viděli jeho činy, slyšeli i jeho slova, ale chtěli vidět něco více. Chtěli další a další znamení jeho božské moci. Nestačilo jim, když viděli, co dělal a jak mluvil. Pohoršovali se nad tím, že neváhal povečeřet s pochybnými existencemi, odvážil se hájit ženu, kterou bychom v dnešní terminologii označili jako děvku. Situací, které řešil s nadhledem, bylo bezpočet. Tyto lidi dráždil učením, které přeznačil a směroval k pochopení podstaty života s Bohem.

Jaká byla Petrova odpověď? Zcela jednoznačná. „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Prostý rybář, který kdysi vyjížděl lovit ryby, okamžitě rozpoznal, kdo je jejich Mistr a Učitel. Jak se k tomuto vyznání dostal? To přece nemohlo být jen tak. Za jeho vyznáním nestálo jeho poznání, ale nebeský Otec. Co nepochopili znalci Zákona, pochopil prostý rybář.

Toto se stává i v současnosti, když hledáme odpovědi na naše palčivé otázky po pravdě, po poznání, po orientaci. Nemusíme ovládat cizí jazyky, nemusíme být vystudovanými teology a kazateli. Předpokladem k veškerému poznání duchovních skutečností stačí orientace na Pána Ježíše. Je to víra v jeho božskou Osobu.

Tato otázka je položena i nám. Je to otázka přímo do našeho srdce. Můžeme na ni odpovědět stejně jako Petr? Ve světě se odehrává boj dobra se zlem. Přicházejí Boží soudy v podobě přírodních katastrof, hledáme odpovědi na různé společenské nešvary. Pán Ježíš je Mesiáš, Kristus, což znamená Pomazaný Král králů a Pán pánů. Přibližuje se doba, kdy se zjeví jeho moc a sláva, kdy odpověď na tuto otázku zazní pozdě. Odpovíme na ni správně už dnes?