Heslo Jednoty bratrské říjen 2023:Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe. Epištola Jakubova 1,22

Jaromír Vlček

Je to velice závažné slovo adresované každému věřícímu člověku všech životních generací. Při psaní této úvahy prožívám stejnou úzkost, o níž píše ap. Pavel: Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím;

když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? (List Římanům 7,22-24)

Ve skutečnosti se nám vždy nedaří žít a jednat podle Božího Slova. Dost často si uvědomujeme, že přestupujeme Boží zákony, nejednáme tak, jak bychom chtěli nebo dokonce mohli. Jsme v zajetí hříchu a omezenosti našeho života. Je to i můj problém. Jednoduše řečeno: Žiji z Božího milosrdenství, slitování, odpuštění a především lásky. Ap. Pavel končí výše uvedený text těmito slovy: Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. (Ř 7,25).

O tom hovořil Pán Ježíš v závěru Horského kázání. Upozornil na dva muže, kteří stavěli své domy. Jeden na skále a druhý na písku. První z nich slyšel jeho slova a jednal podle nich. Druhý žil zcela opačně. Prvnímu z nich dům v bouřích života vydržel, druhý skončil v troskách. (Evangelium Matoušovo 7,24-27)

Co máme dělat, jak máme jednat: Už starozákonní texty jsou dobré rady. Zde je jedna dobrá rada:

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. (Žalm 105,4)

V listech apoštolů je mnoho cenných rad. Pokusme se jimi řídit.