Heslo Jednoty bratrské září 2020: V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. (2. Korintským 5,19)

Podstatou smíření Boha se světem (tím jsou mínění všichni lidé) je zástupná smrt Božího Syna Ježíše a jeho vykrvácení pro naše ospravedlnění. Ap. Pavel napsal v tomtéž verši, že Bůh nepočítá lidem jejich provinění. Pavel šel dokonce dál, když napsal: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. (Ř 8,19-21)

Podnět k tomuto usmíření vychází z Boží nesmírné lásky k hříšnému člověku. Tentýž apoštol napsal jiná, neméně závažná slova, která odhalují naši skutečnou situaci: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. (Ř 3,10-12)

Pán Bůh nemusel usmířit lidi se sebou. Bylo a je to jeho svobodné rozhodnutí! Každého má rád, ať je jakýkoli. Každému nabízí v Ježíši všechno nové. Je toho tolik, že se nestačíme divit. Očištění od hříchů a tím i jejich smazání, nabízí odpuštění, odstraňuje nepokoj ze srdce, osvobozuje od různých závislostí, pomáhá žít s druhými ve shodě, usmiřuje i několikaleté nepřátelství. Nejen slibuje, ale dává věčný život, až jednou zemřeme.

Otevírá nám nové pohledy na to, co stvořil. Můžeme stát v údivu a úžasu nad jeho mocí i milostí. Obdarovává člověka darem milosti. Milost je to, co dostává člověk zadarmo a nezaslouženě. Může žít jinak a lépe.

Klíčovou osobou v tomto procesu je Ježíš Kristus. Narodil se jako malé Dítě v Betlémě, žil zde na Zemi a ukázal nám, že je možné žít jinak a lépe. Daroval nám své Slovo zaznamenané v Bibli. V ní můžeme objevovat i další jeho vlastnosti.

Nelze v jedné kratinké úvaze obsáhnout důsledky tohoto soudního rozhodnutí, v němž člověk odchází od věčného Božího soudu volný a svobodný. Už se na něho nevztahuje jakékoli odsouzení. Dluh hříchu je smazán.

Co je k tomu potřeba: Uvěřit, že tomu tak skutečně je. Jsou skutečně pravdivá slova: Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to: chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. (Ř 5,8-11)

Přestože je Pán Bůh nesmírně milosrdný, neměli bychom zapomenout na závažná slova zaznamenána v poslední knize Bible, Zjevení Janovu: Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti. Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. (Zj 22,11.12) Tím je řečeno, že každý má plnou odpovědnost za svůj život.

Od pradávna jsou na světě dvě cesty, které vyslovil už ústy Mojžíše Pán Bůh: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů. (Kniha Deuteronomium 30,19.20).

Jaromír Vlček