Heslo Jednoty bratrské prosinec 2021: Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Zacharjáš 2,14

Přemýšleli jste už, zda máte nějaký důvod k radosti? Spíše naříkáme nad současnými poměry v našem státě i v celém světě. Nadáváme vládě, vyléváme si zlost v diskuzích na internetu, a je to vše k pláči.

Přesto nás Slovo Boží vyzývá na mnoha místech k radosti. Zatím jsme neměli důvod k naříkání, i když vyhlídky do budoucna nejsou růžové. Nad světem se stahují mraky.

Boží lid je přesto vyzýván k dokonce k jásotu, což je nadšený projev radosti z přicházejícího Boha mezi ně. Pán Bůh je mezi námi, jak slíbil. Nemusíme se bát budoucnosti, byť je nejistá. On se postará o věřící ve jméno Pána Ježíše. Přišel už před více než 2 000 lety. Toto slovo zaznamenal evangelista Jan ve výroku: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (J 1,14)

V tomto měsíci slavíme Vánoce. Právě proto můžeme zpívat nádhernou píseň: Dnes jásejte věrní, radost nám je dána, ó pojďte, ó pojďte až k Betlému! Vítejte Dítě andělů všech Krále. Ó pojďte, uctívejme, ó pojďte, díky vzdejme, ó pojďte písně  pějme před Ježíšem!

Přeji všem čtenářům tohoto webu, přátelům i členům sboru Církve bratrské Podblanicko požehnané vánoční svátky naplněné radostí a pokojem ze zvěsti Písma svatého.

Bůh naděje nechť vás naplní v celém roce 2022 veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. (List Římanům 15,13).

Jaromír Vlček