Heslo Jednoty bratrské duben 2023: Proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. Římanům 14,9

Jaromír Vlček

Tento měsíc slaví křesťané největší a nejkrásnější svátky v roce, kterými jsou Velikonoce. Na jejich začátku si připomínají úzkost a bolest ze smrti Pána Ježíše. Evangelisté popisují jeho utrpení před i během jeho ukřižování za hříchy celého světa. Byl opuštěn lidmi i svým Otcem. Byla to nezměrná muka, která si ani nedokážeme představit. Po Velkém pátku přichází den nejistoty a strachu, co bude dál.

První den po sobotě přišla neděle všech nedělí. Hudební skladatel Georg Friedrich Händel tuto událost přiblížil v nádherném chvalozpěvu Halelujah! Zná jej mnoho lidí věřících i nevěřících po celém světě.

Pravoslavní křesťané tuto skutečnost vyjádřili velice stručně: Kristus vstal z mrtvých, jistotně vstal z mrtvých.

Je to nejradostnější zpráva, která zní tímto světem. Nejprve byla přijímána s nedůvěrou, ale později se svědci vzkříšení Pána Ježíše ujistili, že tomu tak skutečně bylo. Bylo jich kolem 600. Právě proto napsal ap. Pavel větu, která může každého pochybovače ujistit, že se div Vzkříšení skutečně stal. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! (1. list Korinťanům 15,19)

Tento apoštol popsal důvody k víře ve vzkříšení Pána Ježíše právě ve výše uvedeném listu. V dalších listech se rovněž věnuje důsledkům vzkříšení.

Pán Ježíš se stal skutečně Pánem nad mrtvými i živými. Přišel osvobodit každého, kdo v něho uvěří. Kázal mrtvým, kteří zemřeli před jeho ukřižováním, a živí mají možnost slyšet tuto zprávu.

Nemodlíme se za mrtvé, ale za živé. Pokud uvěřili v Krista, děkujeme za jejich život.

Přesto dosud platí jednoduchá rovnice pro každého člověka: Kdo věří v Syna Božího, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. (Janovo evangelium 3,36)