Heslo Jednoty bratrské červen 2023: Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu. 1. Mojžíšova 27,28

Jaromír Vlček

Tento verš je úryvkem Izákova požehnání jeho synu Jákobovi. Právem se ptáme, co je požehnání. Je to výraz Boží šlechetnosti a štědrosti, nesmírně vzácného daru, který nám dává zcela nezaslouženě. Většinou požehnání spojujeme s dobrými věci jako je zdraví, štěstí, pohoda, hmotné zajištění.

Izák žehná Jákobovi tím, že odkazuje na Boha, který je nesmírně štědrý ke všem, kteří mu věří. Bůh skutečně žehná všem: muži, ženě, zvířatům, chlebu, vodě, půdě, aby byla úrodná, i lidské práci. Život není samozřejmý jev, ale dar, který zázračně chrání a zachovává Bůh sám. Když dává požehnání člověk, je to jen přeneseně, protože čerpá z Božího bohatství. Izák přál Jákobovi vláhu, kterou přináší rosa a déšť z nebe, ale i úrodu obilí a mošt z vinné révy.

Dary požehnání, které dává Bůh, jsou podrobně popsány ve starozákonní knize Deuteronomium (4. kniha Mojžíšova) ve 28. kapitole.

Dešti ani větru neporučíme, úrodu na polích neovlivníme, protože Pán Bůh je tím, který vládne dešti, větru, slunci. On je původcem požehnání. Vždyť staré české přísloví říká, že bez Božího požehnání, marné lidské namáhání. Jiné přísloví říká: Přičiň se (buď pilný) člověče a Pán Bůh Ti požehná.

Největším požehnáním se stal příchod Božího Syna, jímž je Pán Ježíš, na tento svět. Narodil se jako malé dítě a zemřel jako dospělý muž za hříchy celého světa. Nezůstal v hrobě, ale vstal z mrtvých.

Ap. Pavel napsal, že Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. (Ef 1,3) To znamená, že jsme obdarováváni požehnáním nejen v hmotné (fyzické) oblasti, ale i v duchovní. Pán Bůh dává nejen tělesné, ale i duchovní dary. Zejména je to dar spasení a věčného života všem, kteří věří v něho.