Heslo Jednoty bratrské červenec 2023: Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Matouš 5,44-45

Jaromír Vlček

Tento výrok Pána Ježíše je vybrán z Horského kázání jeho učedníkům. Pán Ježíš je učil, jak mají žít. Často mu kladli otázky, které je zaměstnávaly, a nerozuměli životním problémům. Ani my všemu nerozumíme a právem se ptáme, za co se máme a můžeme modlit.

Ap. Pavel napsal svému spolupracovníku Timoteovi v prvním dopise tato slova:

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1 Tm 2,1-4)

Pán Ježíš dává pokyn, abychom se modlili i za nepřátele a pronásledovatele. To je už vyšší odborná nebo dokonce vysoká škola jeho následovníků. Je to státnice, ve které máme obstát. Přiznejme si, že na to vůbec nestačíme a propadáme. On se modlil na kříži ke svému Otci za své katany: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. (L 23,34). Později napsal ap. Petr zajímavou větu: Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. (1 Pt 2,23)

Prožíváme nepřátelství od nejrůznějších lidí: příbuzných, sousedů, příslušníků cizích národů, někteří nás mohou dokonce pronásledovat a způsobovat nám nejen bolest, ale i bezpráví, křivdy a někdy i něco horšího – raději nedomyslet. Někteří mají dosud traumatické vzpomínky na holocaust nebo válečná příkoří a úmrtí svých blízkých ve válkách (bývalá Jugoslávie, Vietnam, Korea, Afghánistán, nebo současná válka na Ukrajině). Je to velmi, velmi těžké. Ale cesta z tohoto marasmu vede jen skrze modlitbu.

V našich drobných a nepříliš důležitých životních příbězích se v malém setkáváme s nepřátelstvím a naschvály, které nás vedou i k zoufalství. Prožil jsem některá příkoří a bylo těžké se s tím vyrovnat. Modlit se i za nepřátele a pronásledovatele můžeme. Většinou to bývá tak, že oni se nezmění, ale Pán Ježíš promění nás, náš postoj k nim.

Autora nebo autory nejdelšího Žalmu 119 neznáme, ale výroky v tomto žalmu uvedené jsou dobrými radami. Jedna z nich je vyznáním: K dobrému jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil ustanovením tvým. (Ž 119,71) Volil jsem kralické znění tohoto verše, které považuji za výstižnější, než jiné překlady.

Pronásledování, nepřátelství nebo jakýkoli útisk duchovní, duševní i tělesný nás může vést k nebeskému Otci. Je to někdy velice těžké a nesnadné, ale naučí nás mnohému dobrému. Kéž se dokážeme modlit za všechny lidi, dobré i zlé, protože On nás nikdy neopustí.