Heslo Jednoty bratrské prosinec 2023: Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy.  Lukáš 2,30-31

Jaromír Vlček

První dvě kapitoly Lukášova evangelia jsou nabité událostmi kolem narození Pána Ježíše v Betlémě. Příběh o jeho narození všichni dobře známe. Méně známý příběh je o narození jeho předchůdce Jana Křtitele. Nejméně známý je příběh o Simeonovi a Anně. Simeon vyslovil chvalozpěv, z něhož je uveden text prosincového hesla Jednoty bratrské.

Je znám podle úvodních slov v latině: Nunc dimitis servum tuum, Domine – v češtině: Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane.

Co je na tomto verši pozoruhodného? Simeon vidí svýma duchovníma očima do budoucnosti. Malý Ježíš je ještě osmidenní miminko, ale Simeon už ví skrze zjevení Ducha svatého, že jeho život je poznamenán dílem spasení nejen pro Izrael, ale i pro všechny národy světa.

O Pánu Ježíši prorokoval už dávno před jeho narozením prorok Izajáš, který vyslovil úžasnou větu: Tvoje oči uzří krále v jeho kráse, spatří zemi rozprostírající se do dálky (Iz 33,17). Toto proroctví vyslovil asi před více než 2 500 lety!

Právě proto se smíme radovat z narození Pána Ježíše. Přišel na tento svět, aby pro nás připravil cestu spasení a vykoupení. Po celý svůj život trpěl, od narození až po svou ukrutnou smrt na kříži, aby ti, kteří uvěří v něho, měli život věčný.

Zpívejme s radostí písně, které oslavují jeho narození.

Halelujah! Lidstvo plesej, Bůh nám svého Syna daroval.
Pro nás hříšné narodil se, aby v našich srdcích pokojem a láskou kraloval.
(Mária Royová (1858-1924), přeložil Samuel Verner.)