Heslo Jednoty bratrské leden 2024: Nové víno do nových měchů! Marek 2,22

Jaromír Vlček

Heslo měsíce ledna 2024 je skutečně zvláštní a nepochopitelné, dovoluji si říci, že je vytržené ze souvislosti. Jak ho pochopit, jaký má dosah do naší současnosti? Měli bychom si přečíst celý oddíl v evangeliu Markově 2,18-22. Jen tak alespoň z části porozumíme tomuto heslu.

Neupravená (nevalchovaná) textilie má menší odolnost (pevnost, trvanlivost) a snadno se poškodí při praní, sráží se. Proto se záplata z nové látky nepřišívá na starou. Bylo by to k ničemu.

Nové víno do nových měchů! Jsou to přirovnání vzata z běžného života , ale mají duchovní význam. Dnes se přece víno dává do sudů. Starověké národy uchovávaly tekutiny ve vacích z kozí kůže.

Nové, mladé víno ukazuje na živé a mocné působení nového učení Pána Ježíše. Za všechny texty to dokládá údaj z Matoušova evangelia (5.- 7. kapitola) po Horském kázání: Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci. (Mt 7,28.29) Popraskané měchy ukazují na neslučitelnost nového Kristova učení. Právě Kristus přeznačil Mojžíšův Zákon do nové situace (dimenze) života. Staré pokyny jsou zcela jinak vysvětleny. Staré a nové jsou naprosté protiklady. Uveďme si příklad z Horského kázání:

Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. (Matouš 5,43-45)

Učení Pána Ježíše je zcela nové, dokonalejší a daleko lepší. Nelze je srovnávat a mísit dohromady. Nové učení je jako nové víno. Když se dá do starých měchů, jsou tyto měchy roztrhány. Staré učení je bez užitku. Nové víno patří do nových měchů. Znamená to, že staré přirozené sklony člověka musí ustoupit čistému srdci očištěnému od hříchu Kristovou krví a přinesou užitek.

Proto jsme vyzýváni skrze apoštola Pavla: Oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. (List Efezským 4,24)